Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Brodnica S.A. tutaj powinno być logo...

Ogłoszenia Firmy PKS Brodnica S.A.

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Brodnicy
Spółka Akcyjna

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony
na

modernizację kotłowni węglowej na kotłownię olejową jednofunkcyjną o parametrach pracy 75/550C i mocy 28kW

Przedmiotem przetargu jest modernizacja istniejącej kotłowni węglowej znajdującej się w budynku dworca autobusowego PKS w Brodnicy przy ul. Sądowej 1.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany , z którym każdy z uczestników przetargu może się zapoznać w siedzibie Spółki PKS w Brodnicy S.A. przy ul. Podgórnej 66a (Dział Techniczny).

Sposób przygotowania oferty oraz zawartość oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której formularze każdy z uczestników przetargu może odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością 30,00 zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie PKS w Brodnicy S.A. przy ul. Podgórnej 66a w terminie do dnia 12 listopada 2003 roku do godz. 10.00.

Oferenci pozostają związani z ofertą prze okres 14 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert t.j. do dnia 26 listopada 2003 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2003 roku o godz. 12.00 w świetlicy zakładowej.

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Jastrzębski, tel. (0-56) 49-832-41 wew. 335.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zadania, odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni.
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy.


Brodnica, dnia 30.10.2003r.

 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Brodnica S.A.
ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica; tel. (056)4983241 w. 335, fax (056)4982546
e-mail: , www: